محلول سازی - blogfa - : شیمی محلولها

سایت ...امتزاج پذيري کامل از ويژگي هاي اجزاي تمام محلول هاي گازي و بعضي از اجزاي محلول هاي مايع و جامد است. ولي غالبا ، مقدار ماده اي که در حلال معيني حل مي شود، محدود است,